Jadual Waktu

Jadual Waktu-Muhammad Amin bin Simon

1.    24/11/2014 (Isnin)
       PRA1_12-M1
       11.30-11.30 tgh ( 2 jam)


2.    26/11/2014 (Rabu)
       PRA1_12-M1
       4.30-5.30 ptg (1 jam)

       PRA1_12-M1
       8.00-10.00  malam (2 jam)


3.    01/12/2014 (Isnin)
       PRA1-12-M1
       2.30-5.30 petang (3 jam)
        
       PRA2_12-M1
       8.00-10.00 mlm (2 jam)


4.    03/12/2014 (Rabu)
       PRA2_12-M11
       11.30-1.30 tgh (2 jam)
       2.30-3.30 tgh (1 jam)


No comments:

Post a Comment