Pusat Sumber

KDC-KDPM PLPS Pra Ambilan November 2012 Peringkat 3

PENSYARAH
PRA 1
 1. Muhammad Amin bin Simon - 8 jam
 2. Kan Fong Kuen - 7 Jam
 3. Seow Sieu Kian - 5 jam

PRA 2
 1. Dr. Tey Kien Huat - 15 Jam
 2. Muhammad Amin bin Simon - 5 jam

PENGURUSAN SUMBER Tajuk
Jam/Pensyarah
 Teknologi Pendidikan ( 5 Jam)
3.1 Penggambaran Melalui Video
3.2 Jenis-Jenis Pemain Video
 • Memahami
 • Menyediakan papan cerita
 • Menghasilkan pakej pengajaran dan pembelajaran

5 jam
 4. Pengenalan Pusat Sumber dan agensi Maklumat  ( 4 jam)

4.1 Pusat Sumber Sekolah (PSS), Pusat Kegiatan Guru (PKG)
Pusat Sumber Pendidikan Negeri (PSPN) & Bahagian Teknologi Pendidikan
 • Memahami pengertian dan fungsi  PSS,PKG, PSPN, BTP dan Agensi-agensi Maklumat Lain.

4.2 Perpustakaan dan Agensi Maklumat
Perpustakaan Awam, Perpustakaan Akadenik, Perpustakaan Khusus, Arkib
 • Menjelaskan fungsi perpustakaan dan agensi maklumat sebagai pusat sumber..
 • Menyenaraikan peranan perpustakaan dan agensi maklumat  sebagai pusat sumber.
 4.3 Pusat Sumber Elaktronik (PSE)
 • Mencirikan Pusat Sumber dengan  menjelaskan contoh-contoh PSE

4.4. Jenis-Jenis Sumber Maklumat
Sumber Primer, sumber sekunder, sumber  tertier
 • Menjelas dengan contoh-contoh sumber maklumat 

4.5. Sumber Maklumat Dalam PSS
Bahan cetak, bahan bukan cetak, bahan elektronik
 • Membuat keputusan tentang  sumber maklumat dalam Pusat Sumber

4 jam
5. Pengurusan, Penggunaan dan Perkhidmatan PSS (5 jam) 

5.1 Pentadbiran PSS
5.2 Kemudahan fizikal PSS
5.3  Susun atur dan pelan PSS
5.4 Perkakasan dan peralatan PSS
5.5 Perkhidmatan-perkhidmatan di PSS
 • Menyenaraikan tugas-tugas pentadbiran, kemudahan fizikal, perkhidmatan serta perkakasan dan alatan di PSS
5.6 Galakan, Promosi & aktiviti PSS
5.7. PSS dalam meningkatkan budaya membaca
 • Contoh Projek NILAM (Kelolaan BTP)
5.8. P&P melalui PSS
Pembelajaran Berasaskan Sumber. Kaedah Kolabratif/Berpasukan, kaedah prijek, menggunakan kemudahan PSS, seperti  buku, bahan elektronik (e-learning)
 • Menjana idea tentang P&P melalui PSS
5 jam
6. Pengkelasan & Pengkatalogan (Organisasi Maklumat)

6.1. Definisi pengkelasan dan pengkatalogan
6.2. Tujuan  Pengkelasan
6.3 Tujuan Pengkatalogan
 • Membanding dan membeza aspek-aspek  pengkelasan dan pengkatalogan
6.4 Jenis-jenis  katalog ikut format
kad, kertas, mesin(mikrofis), komputer (OPAC)
 • Menjelaskan dengan contoh-contoh  jenis-jenis katalog 
6.5 Jenis-jenis kad katalog
pengarang, judul, perkara
6.6 Katalog buku dan bukan buku
 •  Membanding dan m,embezakan  katalog buku dan bukan buku
6.7 Skema Pengkelasan  Perpuluhan Dewey (DDC()
 • Mengkelas bahan atau maklumat di PSS mengikut DDC
6.8. Pengautomasian PS
Sistem biasa, sistem integrasi
 • Meramal tentang hala tuju sistem pengautomasian dalam PSS

6 jam


Meramalkantentanghalatujusistempengautomasiandalam PSS

No comments:

Post a Comment