Tugasan Kerja Kursus JDC-JQAF-PA3


PROGRAM KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH
MOD LPBS
TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK


TAJUK PROGRAM:
KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH

NAMA GURU PELATIH:TAJUK KURSUS:
PENGURUSAN SUMBER


SEMESTER:
SEMESTER NOVEMBER-DISEMBER 2012

Tarikh Mula
10 November 2012
Tarikh Hantar
15 Disember

Hasil Pembelajaran Kerja Kursus

Pelajar dapat:
 1. Menyedari dan menghayati kepentingan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Teknologi Pendidikan dan Sains Perpustakaan dalam Pendidikan dan kehidupan seharian.
 2. Menggunakn sumber maklumat secara berkesan dalam membantu tugas-tugas  seorang.
 3. Menggunakan sumber maklumat dengan optimun dan berkesan melalui proses pengajaran dan pembelajaran.
 4. Menghasilkan dokumen berbentuk laporan, jadual, brouser. "merge print" dengan menggunakan perisian aplikasi pemprosesan perkataan.
 5. Memhami beberapa konsep asas teknologi pendidikan dan sains perpustakaan serta dapat mengaplikasikan bahan penghasilan da;am pengajaran dan pembelajaran.
 6. Mengaplikasikan literasi maklumat  dalam kerja-kerja pengajaran dan pembelajaran.
Projek ini mencapai hasil oembelajaran 2,3, dan 6.

Pentaksiran Kerja Kursus

Pentaksiran Kerja Kursus terdiri dari dua komponen
i. Projek (Wajaran 70%)
ii. Kuiz-meliputi topik yang dipelajari (Wajaran 30%)

Projek akan dilaksanakan  di akhir perjumpaan kuliah sesi November-Disember 2012.

Objektif Projak
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut
 1. Mereka bentuk rancangan pengajaran harianberkaitan kandungan pembelajaran.
 2. Menghasilkan bahan bantu mengajar yang bersesuaian kandungan pembelajaran dan tahap kemahiran belajar murid dengan menggunakan persembahan elektronik.
 3. Dapat membantu pelajar menguasai topik yang dipelajari.

Tugasan Projek (70%)
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
 1. Anda dikehendaki memilih satu topik daripada mata pelajaran pilihan anda dan sedaiakan satu rancangan pengajaran harian(RPH).
 2. Menghasilkan satu persembahan elektronik  bagi mengajar pelajar mempelajari kandungan pembelajaran Pendidikan Islam atau Bahasa Arab. Persembahan elektronik dikehendaki mengandungi elemen-elemen mulktimedia.

Panduan  Pelaksanaan  Projek

. Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan (1-2 orang)
 Projek ni merupakan  pakej pengajaran yang merangkumi 
·         Rancangan pengajaran harian yang bercetak.
·         Bahan persembahan elektronik dalam bentuk fail atas CD ROM yang berkotak dab 'cover".
3 Amalan palagiat tidak dibenarkan.

 Projek ini hendaklah dihantar dalam satu folder  Lusinar (Clear Folder)  yang tertera padanya maklumat berikut:
a)      Nama pelajar
b)      No. Kad Pengenalan
c)      Program: Kursus Perguruan Lepas Ijazah
d)     Opsyen
e)      Matapelajaran: Pengurusan Sumber
f)       Nama Pensyarah Pembimbing:
g)      Tarikh Serahan

Tugasan yang baiknharus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:
 1. Rancangan pelajaran harian menunjukkan dengan jelas kesesuaian tujuan, waktu dan cara bahan bantu oengajanran dan pembelajarna digunakan.
 2. Bahan yang dihasilkan bertujuan membantu pelajar mendapatkan maklumat tentang kandungan pembelajaran.
 3. Bahan yang dibina sesuai dengan tahap kefahaman pelajar.
 4. Persembahan elektronik yang dibina hendaklah ;
 • Mempunyai elemen multimedia
 • Dibina berasaskan elemen  dan prinsip reka letak.
 • Tidak melebihi 25 paparan.
       5. Keseluruhan tugasan perlu menunjukkan kreativiti  dan keasliah  hasil usaha individu.
Kriteria permarkahan 

Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria permarkahan yang disediakan.


Tugasan disediakan oleh

...............................................
(                                               )

Tarikh: 11/11/2012

No comments:

Post a Comment