MODEL ADDIE.4.1      Model ADDIE

Model ini menjadi asas kepada kebanyakan model reka bentuk.Kebaikan model ini ialah penambahbaikan yang berterusan boleh dibuat berasaskan maklumat yang dikumpul. Ia juga menjimatkan masa kerana  masalah dapat diatasi sebaik sahaja dikenalpasti. Ia mendapatkan namanya hasil akronim huruf awal ADDIE.


A
Analysis
D
Design
D
Development
I
Implementation
E
Evaluation


2.4.1.1  Analysis Phase (Peringkat Analisis)

Guru perlu kenal pasti sasaran kumpulan murid, ciri-ciri pembelajaran murid, objektif pengajaran, tempoh masa yang digunakan, strategi pengajaran yang dipilih dan pengalaman lepas murid.

2.4.1.2  Design phase (Peringkat Reka Bentuk)

Tumpuan akan diberikan kepada  perancangan pengajaran dan pembelajaran, penentuan objektif pembelajaran, penyampaian isi kandungan, alat pentaksiran yang akan digunakan, pemilihan jenis media yang sesuai dan juga latihan pengukuhan dan pengayaan yang akan diberikan ke atas murid mengikut tahap penguasai kemahiran yang telah disampaikan.

2.4.1.3  Peringkat Perkembangan
Peringkat ini melibatkan pemilihan isi kandungan dan penggunaan teknologi.

2.4.1.4  Peringkat Implementasi
Ia melibatkan keseluruhan  proses pengajaran- pembelajaran iaitu daripada pemahaman tentang kurikulum, penentuan hasil  pembelajaran, pemilihan strategi pengajaran, pemilihan media pengajaran, penggunaan alat pentaksiran yang sesuai dan bentuk ujian.

2.4.1.5  Peringkat Penilaian
Merangkumi dua bahagian iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dijalankan di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dan penilaian sumatif akan dijalankan pada penghujung penggal persekolahan dalam bentuk ujian  untuk domain kognitif  dan bertujuan untuk mendapat maklumbalas daripada murid

Internet

1. http://www.instructionaldesign.org/models/addie_weaknesses.html 
2. http://www.instructionaldesign.org/models/dick_carey_model.html 
3. http://www.umich.edu/~ed626/Dick_Carey/dc.html Perbincangan
Bincang dengan rakan anda kelebihan-kelebihan yang ada pada reka bentuk pengajaran ASSURE dan Dick & Carey.

No comments:

Post a Comment